Semalt: Web gözlemek näme üçin gyzykly bolup biler?

Web gözlemek, birnäçe web sahypasyndan belli bir maglumatlary çykarmaly we faýllarynda saklamaly adamlar üçin onlaýn prosesdir. Hartley Brody (Web skeper Ultimate Aragatnaşyklar ýazyjy), bir web geliştirici we tehnologiýa Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, web skeper bir güýmenje we Karl görmegiňizi bolup biler. Hartli Brodi aýdym-saz bloglary we Amazon.com ýaly köp web sahypasyndan dürli mazmuny göçürip aldy. Tejribesi arkaly islendik web sahypasynyň diýen ýaly ýok edilip bilinjekdigine düşündi. Web gyrmagyň gyzykly tejribe bolup biljekdiginiň esasy sebäpleri aşakdakylar.

Web sahypalary API-lerden has gowudyr

Köp web sahypalarynda API bar bolsa-da, olaryň çäklendirmeleri köp. API ähli maglumatlara giriş mümkinçiligini beren halatynda web gözlegçileri öz nyrhlarynyň çäklerini berjaý etmeli bolarlar. Web sahypasy web sahypasyna üýtgeşmeler girizerdi, emma maglumatlar gurluşyndaky şol bir üýtgeşmeler API günlerinde ýa-da birnäçe aýdan soň görkeziler. Emma onlaýn marketologlar API-ler üçin köp peýdalanyp bilerler. Mysal üçin, her gezek bir sahypa girenlerinde (Twitter ýaly), hasaba alyş formalarynyň hemmesi API-ler bilen gurulýar. Aslynda, API belli bir programma üpjünçiliginiň başga biri bilen täsirleşiş usullaryny kesgitleýär.

Kärhanalar köp gorag ulanmaýarlar

Web gözlegleri, hiç hili kynçylyk çekmezden, belli bir sahypany birnäçe gezek gyrmaga synanyşyp biler. Häzirki wagtda köp firmada öz sahypasyny awtomatiki girişden goramak üçin güýçli gorag ulgamy ýok.

Gap-gaçlary nädip saýlamaly

Web gözlegçileriniň ilkinji edýän zatlarynyň biri, zerur maglumatlary belli bir tertipde tertiplemekdir. Thehli iş, belli bir web sahypasyna talap iberýän 'gyryjy' atly kod bilen ýerine ýetirilýär. Soň bolsa, HTML resminamasyny seljerýär we anyk maglumatlary gözleýär.

Web sahypalary has gowy nawigasiýa hödürleýär

Düzgünli däl API arkaly gezmek gaty kyn proses bolup biler we birnäçe sagat dowam edip biler. Häzirki wagtda web sahypalary has arassa gurluşa eýe we olary aňsatlyk bilen döwüp bolýar.

Gowy HTML derňew kitaphanasyny tapmak

Hartli Brodi, öz isleýän dilinde gowy HTML derňew kitaphanasyny tapmak üçin käbir gözleglere ünsi jemleýär. Mysal üçin, Python ýa-da owadan çorba ulanyp bilerler. Käbir maglumatlary çykarmaga synanyşýan onlaýn marketologlaryň haýyş edýän URL-lerini we DOM elementlerini tapmalydygyny görkezýär. Soňra kitaphanalar olar üçin ähli degişli maglumatlary tapyp bilerler.

Allhli saýtlary gyryp bolýar

Satyjylaryň köpüsi, käbir web sahypalaryny döwüp bolmaýar diýip hasaplaýarlar. Emma bu dogry däl. Aslynda, islendik web sahypasyny gyryp bolýar, esasanam maglumatlary ýüklemek üçin AJAX ulanýan bolsa, has aňsat gyrylyp bilner.

Dogry maglumatlary ýygnamak

Ulanyjylar dürli web sahypalaryndan birnäçe zatlary tapyp we çykaryp bilerler. Işlerini tamamlamak üçin diňe kompýuterinden oturyp dürli maglumatlary göçürip bilerler.

Web gözlemek üçin göz öňünde tutulmaly esasy faktorlar

Häzirki wagtda köp web sahypasy web sahypalaryny döwmäge rugsat bermeýär. Netijede, web gözlegçileri, dowam etmegine rugsat berilýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin belli bir sahypanyň şertlerini okamalydyrlar. Şeýle hem, käbir web sahypalarynyň web gyryjylary saklaýan programma üpjünçiligini ulanýandygyny bilmelidirler. Şeýle hem, käbir web sahypalarynda girýänleriň girmek üçin belli bir gutapjyklary bellemelidigi aýdyň görkezilýär.

mass gmail